REKLAMA

REKLAMA

Regulamin serwisu.

Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Wyszkowa

Art. 2

Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Portal.

Art. 3

Podmiotem prowadzącym Portal jest firma Tubawyszkowa.pl Andrzej Czechowski, ul. Generała Józefa Sowińskiego 69 07-200 Wyszków, NIP: 7621229234

Art. 4

Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Portalu

Art. 5

Treść zamieszczone na Portalu stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i korzystają z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie powyższych praw może skutkować odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

Art. 6

Dostęp do funkcjonalności Portalu jest bezpłatny.

Art. 7

Każdy Użytkownik ma obowiązek korzystać z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Art. 8

Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą etykietą są zabronione.
W szczególności niedozwolone jest:
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
c. promowanie innych stron internetowych (wyjątek stanowi zgoda administratora)
d. wielokrotne umieszczanie tych samych Materiałów,
e. rozsyłanie spamu,
g. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Portal

Art. 9

Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu materiałów.

Art. 10

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z regulaminem.

Art. 11

Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego materiału bez podania przyczyny.

Art. 12

Poprzez akceptację regulaminu i chęć korzystania z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę wobec podmiotu prowadzącego oraz podmiotów wskazanych w ust. 5 na przetwarzanie danych zamieszczonych formularzu rejestracyjnym w celu aktywnego udziału w Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym dla celów przesyłania i otrzymywania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej.

Art. 13

Administratorem danych osobowych jest firma Tubawyszkowa.pl Andrzej Czechowski, ul. Generała Józefa Sowińskiego 69 07-200 Wyszków.

Art. 14

Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające firmę tubawyszkowa.pl Andrzej Czechowski w ich biznesowej działalności.

Art. 15

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług będą przechowywane w celach związanych z dostępem do Portalu oraz realizacją usług oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Art. 16

Przetwarzane kategorie danych osobowych Usługobiorcy i Użytkownika to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Użytkownika (lub zostały przekazane w imieniu Użytkownika) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Art. 17

Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Art. 18

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie.

Aktualności.

REKLAMA

Najnowsze komentarze.

REKLAMA