REKLAMA

AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWyboryPomoc dla Ukrainy

Nieprawidłowości w mazowieckim oddziale KRUS. Centrala zawiadamia prokuraturę

Na Sygnale

Prokuratura zbada czy doszło do nieprawidłowości ujawnionych w mazowieckim oddziale KRUS w okresie, kiedy kierowała nim Joanna Bala. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego oraz niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej złożyła prezes centrali KRUS. O sprawie został także poinformowany Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych. 

REKLAMA

Joanna Bala, mieszkanka gminy Zabrodzie, została powołana na stanowisko dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie 11 kwietnia 2016 roku, po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości w październikowych wyborach 2015 roku. Joanna Bala jest aktywną członkinią PiS. Z jego list uzyskała mandat radnej Sejmiku Mazowieckiego a także startowała w wyborach parlamentarnych. Ze stanowiska dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS na Mazowszu odwołana została niespodziewanie 26 stycznia tego roku. Bez podania przyczyn złożyła rezygnację, która została przyjęta przez prezes KRUS Joannę Hadzik.

- To moja decyzja kierowana sprawami prywatno-osobistymi - mówiła wówczas „Tubie Wyszkowa” o powodach rezygnacji Joanna Bala. 

Wkrótce okazało się, że objęła ona kolejne stanowisko w administracji publicznej. Joanna Bala została zastępcą dyrektora Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Funkcję tę objęła bez procedury konkursowej, gdyż taka nie jest przewidziana przy obsadzie stanowisk kierowniczych w KOWR. Stanowisko piastuje do dzisiaj. 

Jednak, czy odejście Joanny Bali nie miało związku z faktami, do jakich dotarła nasza redakcja, dotyczącymi nieprawidłowości ujawnionych w funkcjonowaniu kierowanego przez nią oddziału KRUS na Mazowszu? 

Zaczęło się od anonimu

Jeszcze w okresie sprawowania przez Joannę Balę funkcji dyrektora w OR KRUS, kierownictwo Kasy otrzymało anonimowe informacje odnośnie nieprawidłowości w funkcjonowaniu mazowieckiego oddziału. Jak informuje centrala KRUS, w anonimie pojawiły się sygnały o rzekomych przypadkach mobbingu, przekraczania obowiązków służbowych, nieprawidłowościach finansowych w gospodarce OR KRUS Warszawa. W odpowiedzi na nie w okresie między styczniem 2021 r. a 31 stycznia 2022 r. w Oddziale KRUS w Warszawie została przeprowadzona doraźna kontrola, która skutkowała także dalszymi szczegółowymi inspekcjami.

- Zgodnie z procedurami na bieżąco reagujemy na sygnały, które mogą wskazywać na występowanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych KRUS. Weryfikacja występowania ewentualnych uchybień proceduralnych jest przedmiotem doraźnych kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych KRUS, a wnioski pokontrolne służą wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości - tłumaczy kontrole kierownictwo KRUS.

Kontrola, inspekcje, zawiadomienia

W wyniku kontroli podjęte zostały następujące decyzje:

1. rozwiązano umowę na użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych z dyrektorem Oddziału Joanną Balą,

2. przeprowadzono doraźne inspekcje przez Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Finansowe,

3. przeprowadzono doraźne inspekcje przez Biuro Administracji i Inwestycji (raz na kwartał).

Jednocześnie, mając na względzie wnioski pokontrolne, prezes Kasy skierowała sprawę do wyjaśnienia przez powołane do tego organy państwa. Zawiadomienie w sprawie zostało skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie. Zawiadomienie dotyczyło możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk ("Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3") oraz art. 286 kk ("Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8").

Samochody, finanse publiczne i zamówienia publiczne pod lupą

Nieprawidłowości, jakie ujawniła kontrola, związane były z wykorzystywaniem samochodów służbowych niezgodnie z ich przeznaczeniem, stosowaniem zapisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych. 

Jak informuje centrala KRUS, w ramach pokontrolnej inspekcji transportowej, którą przeprowadzono w dniach 22-23 września 2021 r., stwierdzono nieprzestrzeganie zapisów zarządzenia prezesa KRUS w sprawie zasad używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych. Umowę użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych Joanna Bala miała podpisaną na czas określony. W wyniku kontroli umowa została rozwiązana z końcem 2021 roku. Jak wynika z informacji centrali KRUS, roczne wydatki OR KRUS w Warszawie na utrzymanie w 2021 r. samochodu służbowego, użytkowanego przez dyrektora oddziału, wyniosły 27 tys. 094 zł. 

W ramach kontroli i inspekcji w OR KRUS w Warszawie w obszarze gospodarki transportowej sformułowano też wnioski do dalszego zastosowania. Pierwszy dotyczył bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia gospodarki samochodowej, zarządzenia prezesa KRUS w sprawie używania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych oraz zasad wymiany samochodów osobowych w Centrali, Oddziałach Regionalnych wraz z podległymi Placówkami Terenowymi KRUS. Kontrolerzy zalecili przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich pracowników użytkujących samochody służbowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w obowiązującym zarządzeniu Prezesa. Kolejne zalecenie dotyczyło zwiększenia nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki samochodowej. W OR KRUS w Warszawie należało także dokonać inwentaryzacji kart drogowych oraz zarchiwizować dokumentację samochodową, tj. karty drogowe, karty eksploatacyjne samochodów, zgodnie z zasadami wynikającymi z zarządzenia Prezesa KRUS o archiwizacji i prawidłowości prowadzenia gospodarki samochodowej. 

Nie były to jedyne wnioski pokontrolne i zalecenia do wykonania dla OR KRUS w Warszawie. Kolejne wnioski Biura Administracji i Inwestycji dotyczyły innych niż gospodarka transportowa sfer działania oddziału kierowanego przez Joannę Balę. I tak zalecono, aby przy realizacji wydatków KRUS bezwzględnie przestrzegać ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz instrukcji obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych w OR KRUS w Warszawie. Polecono zaktualizować zakresy czynności z uwzględnieniem zapisów Instrukcji obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych w OR KRUS w Warszawie. Nakazano bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących realizacji zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp., w zakresie szczegółowego opisywania przedmiotu zamówienia, ustalania i dokumentowania szacowania wartości zamówienia a także prawidłowo ewidencjonować wnioski w rejestrze wniosków o realizację zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Pzp. Kolejne wnioski pokontrolne (w sumie było ich 10) dotyczyły bieżącego dokumentowania kontroli zarządczej zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa wynikających z Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych.

Jak informuje prezes KRUS, w planach jest dalsza inspekcja z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych w OR w Warszawie za kadencji Joanny Bali, której dokona Biuro Zamówień Publicznych i Biuro Finansowe KRUS. Centrala KRUS nie informuje natomiast, czy kontrole i inspekcje potwierdziły opisane w anonimie przypadki mobbingu w OR KRUS w Warszawie.  

- Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11.12.2019 r. sygn. akt III/GI 888/19 dokumenty wytwarzane przez Komisję Antymobbingową, która nie jest organem administracji publicznej i nie wykonuje zadań publicznych ani samodzielnie władztwa publicznego nad osobą, której postępowania wyjaśniające dotyczy, nie stanowią informacji publicznej - uzyskaliśmy wyjaśnienie.

Odmowa, zażalenie, uchylenie

Jak już wspomnieliśmy, zawiadomienie w sprawie ujawnionych nieprawidłowości i możliwości popełnienia przestępstwa zostało skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Praga Południe w Warszawie. Prokuratura początkowo odmówiła wszczęcia śledztwa, ale prezes KRUS złożyła na tę decyzję zażalenie. Sąd rozpatrzył je pozytywnie.

- Sąd uznał, że decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa była przedwczesna, uchylił zaskarżone postanowienie prokuratury i sprawa ponownie wróciła do rozpoznania przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Płd. - dowiadujemy się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. 

Nowe decyzje w prokuraturze jak do tej pory nie zapadły. 

Natomiast Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, po dokonaniu analizy zarzutów mających stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych, zwrócił zawiadomienie w całości prezes KRUS z uwagi - jak informuje rzecznik - na braki w jego treści części elementów wymienionych w art. 94 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289, z późn zm.).

- Zwrot zawiadomienia miał miejsce 19 stycznia 2022 r. Po uzupełnieniu wskazanych w zarządzeniu braków zawiadomienie może być złożone ponownie - informuje nas Wanda Palińska, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach Międzyresortowej Komisji Orzekającej przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych. 

Pytana o dalsze kroki w tej sprawie, centrala KRUS zapewnia naszą redakcję:

- W przedmiotowej sprawie podejmowane są środki prawne, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy. W zależności od dokonanych ustaleń przez organy ścigania, będą podejmowane dalsze czynności procesowe oraz prowadzone postępowania, mające na celu zbadanie wszystkich zarzutów, które wynikają ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji.

Bez komentarza

Rodzi się zatem ponownie pytanie, czy nagła rezygnacja Joanny Bali ze stanowiska w KRUS, miała związek z wynikami opisanej wyżej kontroli i zawiadomieniem m.in. prokuratury?

- Pani Joanna Bala złożyła podanie o rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie w dniu 26.01.2022 r. Złożenie rezygnacji nie wymaga podania powodów. Rezygnacja została przyjęta, wskutek czego pani Joanna Bala na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz art. 70 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy została odwołana przez prezesa KRUS z w/w funkcji - odpowiada centrala KRUS.

Co na to sama zainteresowana? Zapewnia, że jej rezygnacja nie miała związku z wynikami przeprowadzonej w Oddziale Regionalnym KRUS kontroli. Jej wyników nie chce jednak komentować. 

- Na ten moment nie udzielę komentarza. Toczy się postępowanie. Jak będą znane wyniki, to myślę, że odpowiedź sama w sobie będzie jasna - mówi Joanna Bala. 
 

REKLAMA
Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

MC Wieśniaki
Bardzo dobrze, że redaktor robi porządki w wyszkowskiej strefie publicznej. Nie ma komentarza, nie potrafi się wysłowić, nie działają już komórki pijarowe broniące delikwentów to rozliczyć osoby. Jak działała w sferze publicznej, zarabia dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, nie potrafi się ograniczyć i działać zgodnie z prawem a mają przecież całe działy ekonomistów, prawników, obsługi prawne.Wokół wszędzie dyletanctwo, niekompetencja, działanie na granicy prawa albo i poza powoduje, że żyje się nam gorzej. PiS w Wyszkowie to jest katastrofa i głośno jest o nich w Wyszkowie, począwszy od ich prezesów Sobczaka i Zarembę, poprzez niedouczonego starostę Żukowskiego a skończywszy na erotomanie Sobieskim. Z takiej mąki nie będzie chleba.
Jagoda
Sprawdzonym wzorem nastąpił przerzut na inną parafię. A zaczynało się od wynoszenia kawy z pracy
Rozczarowanie Roku na Mazowszu.
Dziwię się Joannie Bali. Pracowała w starostwie to była komórka zamówień publicznych, dział ekonomiczny, trzeba było wypełniać druczki, formularze, papierki powinny być podpisywane przez starostę lub zarząd. Co cielaczek zapomniał ? Jak już nie liczysz się z nikim i niczym, robisz mobbing na pracownikach i jesteś prezesem pełną gębą, jeździsz wypasioną furą to po co ta rezygnacja z pracy ? Zwalasz winę nad podwładnego, wywalasz go z pracy i dalej korzystasz z uciech władzy bo sprawa przycicha. Popatrz jak to robi Nowos i naucz się na przyszłość bo po co taki tępa dżaga.
Sąsiad
Pani Bala mimo że została nagrodzona za swoje wyczyny i otrzymała intratną posadkę nie zrozumiała nic z tej lekcji.Nadal działa jak gdyby nic się nie stało,land trwa,odwiedza KRUS i patrzy z góry na wszystkich.Udało jej się wszystko wyciszyć,wymazać,pozbyć się kozła ofiarnego a pozostali trwają bo przecież ona ich wybronił,bo to są jej ludzie,rodzinka.Nadal pracują i śmieją się z pozostałych długoletniej roboli.Mamy nadzieję że to się wyjaśni,jeśli tak ma wyglądać prawo i sprawiedliwość to ja dziękuję.
Ciekawe
Może ktoś z was wie, którą partię POpiera Bala?
Czy już mogę robić popcorn?
Dawajcie następne komentarze bo się nudzę.
Do czy już mogę robić popcorn
Odbiegając od tematu, to czy może ktoś wie, czy aktorzy pierwszego planu w szpitalu zaczęli się już pakować?????
Ania
No nie mają innego wyjścia. Odpowiedź będziesz znał w środę.
Anis
Poczekajmy do sesji. Zobaczymy jak przebiegnie głosowanie nad odwołaniem Starosty. Wtedy będzie wiadomo jak sie potoczą losy kadrowe w szpitalu. Czekamy z niecierpliwością i ciekawością.....
Porażka
Te partyjki wyszkowskie robią z Wyszkowa skansen a same obławiają się kasą z wielu źródeł. Czas, żebyśmy pogonili tych cwaniaków od Nowosielskiego, PiS, PO, Hołowni i PSL. Z tą polityczną czapą jest coraz gorzej - korki coraz większe, trudno się poruszać i zaparkować w centrum, mieszkania coraz droższe, brak żłobków i przedszkoli a wydają na duprelszmity, drogi budują po uznaniu politycznym i niezrozumiale długim czasie. Nie ma gdzie tanio i dobrze odpocząć w Wyszkowie, za pracą tylko do Warszawy. Powtórzyć za klasykiem - Wyszków tonie.
Do Anis
Oczywiście sesja, to czysta formalność, żeby odwołać, potrzebne jest głosowanie i uchwała. Chyba wszyscy już się domyślają, jak przebiegnie głosowanie nad odwołaniem starosty, czy ktoś jeszcze ma wątpliwości?
Anna
Ojojoj !!!! Będzie się działo, zarówno w starostwie jak i w szpitalu, pup i innych jednostkach, ale cóż raz na wozie raz pod wozem.
Zabrodziak
Bala nadal wszędzie się wpycha i myśli że to wszystko łajdactwo będzie jej darowane, fotografuje się z ludźmi którzy nie mają pojęcia co to za egzemplarz,oni sami sobie szkodzą pokazując się w jej towarzystwie.Jej buta i arogancja jest tolerowane i ma na to wszystko poparcie i przyzwolenie.Zobaczymy ile ten czar będzie trwał,Bala liczy na zamiecienie pod dywan i że nadal będzie na topie,nie ważne że nic sobą nie reprezentuje,to nic nie szkodzi.Ludzie w wiosce znają od podszewki co to za persona i każdy się przygląda co wyprawia i za kogo się uważa,widać torby się skończyły to pracuje nad czymś innym.
Do Zabrodziak
Zrób coś pożytecznego dla siebie bo cię zawiść zje od środka. A jeśli chcesz oceniać innych ludzi to bądź odważny/a i podpisz się z imienia i nazwiska bo anonimowo to każdy chojrak
Do Do Zabrodziak.Drugi Zabrodziak.
Pożytecznego to my zrobimy podczas wyborów .Trzeba was pogonic zaczynając od Sejmików ,rady powiatu,i rady naszej gminy.A by się dostać do koryta i wały strzelać ,a mieszkańcy gminy to tylko dla was bezmyślny plankton co ma oddać na was głos i siedzieć cicho.
Do Zabrodziaka (pierwszego)
A dlaczego ma się podpisać z imienia i nazwiska, a Ty sie podpisałeś lub podpisałaś? To może zacznij od siebie, a nie pouczaj innych! Gdzie twoja odwaga??
observer
Bala to jest pikuś, jak była korupcja i bezprawie to poniesie konsekwencje, nikt nie będzie wiązał swojej przyszłości z taka osobą. W Wyszkowie jednak są większe szkodniki i podejmują decyzje dla nas niekorzystne i nie ponoszą na razie żadnej odpowiedzialności. Jak nazwać osoby z komitetu Nowosielskiego, która w styczniu blokowały posiedzenia zarządu Powiatu i paraliżowały działanie instytucji powiatowych, jak przedstawiła to starosta Garbarczyk. W Wyszkowie korki, dlaczego PiS i burmistrz nie są zaangażowani w budowę mostu na Bugu w Somiance, to odciążyłoby ruch na wyszkowskim moście, zmniejszyło korki i może skróciło drogę do Warszawy. Dlaczego nikt tym się interesuje, samo się nie zrobi. Pewnie sądzą po sobie, że to PR ale robotę nie zrobi za nas Somianka ani rząd. Pani redaktor proszę poruszyć tą sprawę.
do observer
A kto to jest starosta Garbarczyk. Z tego, co mi wiadomo, to starostą jest Żukowski .... jeszcze ?
olo
A burmistrz w kampanii obiecał nowy most na Bugu czy tak nie było?
observer
A kto to jest starosta Żukowski ? Czym się zasłużył na tą godność w naszym samorządzie ? Żukowski i Marszał nie zasłużyli na takie wysokie stanowiska w Wyszkowie i my, mieszkańcy ponosimy tego konsekwencje.
smutne
Eghhh Bala, Żukowski, Marszał wszyscy i siebie warci, ludzie bez wizji, bez polotu, bez przygotowania, niektórzy nawet bez mandatu społecznego, z nadania politycznego a trzęsą całym powiatem i prawie województwem. Jak to świadczy o wyborcach?
do observer
No tu sie z Tobą zgadzam, ale na chwilę obecną jeszcze piastuje to wysokie stanowisko. Miejmy tylko nadzieję, ze do środy, do najbliższej sesji
urzędnik
Nic sie nie stanie wielkiego w środę poza blamażem niektórych
urzędnik
A kogo masz na myśli? Bo jeśli idąc twoim tokiem rozumowania, to jesteś w błądzie
ALA
Olo, oczywiście że burmistrz i jego ekipa rządząca miastem i powiatem obiecał nowy most na Bugu, a czego on jeszcze nie obiecywał? Warto przypomnieć co poniektórym dla otrzeżwienia i żeby przejrzeli wreszcie na oczy. Nowy most, nowe baseny w Wyszkowie i całe centrum sportu w tym pumptruck, ścianka wspinaczkowa, dalej rozbudowa Hutnika, modernizacja stadionu, Stacje ładowania samochodów elektrycznych, stacje naprawy rowerów. I wiele wiele innych bajek którymi kupił lud wyszkowski. A na koniec najlepsze - zintegrowane rozkłady jazdy a tym czasem on i jego urzędnicy nie są w stanie nawet papierowych rozkładów jazdy aktualnych i kompletnych wywiesić na przystankach. Jakieś pytania? I ta ekipa teraz chce przejąć powiat? Z czym do ludzie???
do Ali
A kto tu mówi o przejęciu powiatu? Powiat jest i będzie, tylko pod innymi rządami, jak obecnie. I zresztą bardzo dobrze, bo wszyscy widzimy, co sie teraz dzieje.
ALA
A co się niby takiego dzieje? Oświeć nas
do Ali
Zadałaś głupie pytanie. We wcześniejszym twoim wpisie, nie widać, żebyś była niezorientowana.
Elka
Od dawna widać jak na dłoni, że Wyszków zszarzał, posmutniał i jest nudnym miastem. Brak życia. Popołudniami i wieczorami jest głucho i pusto na ulicach. Widać czasem tylko starsze osoby i z psami. Smutny widok. Zaczyna to przerażać.
Mazowiecki Turysta
Znam wiele innych miejscowości mniejszych od Wyszkowa ale ciekawszych, które różnymi atrakcjami przyciągają ludzi choćby takie Szczytno. Dwa lata temu w wakacje odbyło się tam dwadzieścia parę imprez sportowo-kulturalnych na miejscu. Można? Można! Władze działają i się starają. Podobnie jest w Mławie. A tu co? Walka o stołki...
Asiunia
A czuła sie taka bezkarna , taka nietykalna. Myślała,że partyjni koledzy wszystko zatuszują . Jednak tych nieprawidłowości jest za dużo i wylewają się jak szambo z każdego protokołu pokontrolnego. Asia narobiła wałów i skrzywdziła wielu swoich powładnych, którzy teraz czekają na sprawiedliwość. Pochwal się Asiu jak kazałać przez kilka miesięcy pracownikom Krus sprzatać pomieszczenia biurowe, korytarze i łazienki, ponieważ niby nie udało się rozstrzygnąć przetargu na te właśnie usługi .Dokumetacja dot. zamówienia w tym zakresie jednak temu przeczy. Czy to moralne? Czy ty, po tym wszystkim masz czelność spojrzeć na siebie w lustrze?
Do Asiuni
No niestety każdy kij ma dwa końce i jak wiesz, karma wraca
OPRYSZCZKA
Skompromitowana Asia udaje,że nic się nie stało i czynnie uczestniczy z opryszczką na ustach w partyjnych spotkaniach i uroczystościach. Ostatnio odwiedziła też nowego Dyrektora KRUS i próbowała wyciągnąć dotację na Katolickie Radio Podlasie, którym kieruje znajomy klecha. Asia argumentowała,że takie dotacje były coroczne. W zamian za wsparcie Asia kilka razy w roku promowała się na łamach tej stacji. Czyżby także kosztem pracowników KRUS ? Dziwny jest brak reakcji ze strony Zarządu Okregowego PiS ??? Asia powinna zostać natychmiast wyrzucona ze struktur. Chyba,że jedyna słuszna partia popiera takie postępowanie? PiS nie podjął też decyzji w sprawie pozostałych swoich członków, którzy nadal pracują w OR KRUS w Warszawie. Osoby, które współuczstniczyły w tym procederze nadal piastują kierownicze stanowiska w wydziałach, w których wykryto nieprawidłowości. Dalej są też w świetnych relacjach z Asią , zwłąszcza ten jednen, któremy wirus opryszczki również zaatkował usta.
Dorota
To wszystko jest do czasu. Miarka się przebierze. Finał będzie tragiczny. To kwestia czasu Trochę cierpliwości. Zło zostanie pokonane.
Zosia
Kompromitacja Asiu co ty wyrabiasz? Pisałaś już sobie sama listy gratulacyjne, niby od rządowych VIP-ów. Tylko po to, żeby z brudnymi butami wejść na scenę i ów list ten odczytać. Sama wiesz,że po tym przypale masz zakaz bywania na wydarzeniach, na których uczestniczy jeden z tych najważniejszych.Potwiedza to fakt, że w najbardziej znaczącą rocznicę dla PiS nie dane ci było być na Krakowskim Przedmieściu. A taka celebrytka jak ty, na pewno stałaby w pierwszym rzedzie,a potem strzelała by sobie selfiaki z osobistościam albo chociazby z jakimś wieńcem. Teraz nieudolnie próbujesz zatuszować ten smród. Na siłę dalej wpychasz się, tam gdzie być nie powinnaś. Do tego zaczynasz juz nie tylko pisac listy gratulacyjne, ale także drukujesz sobie jakieś podejrzane zaproszenia. Czy wydruk ten był również na koszt i przy użyciu słuzbowego sprzetu, tym razem z KOWR? I do tego te piekne zdjecia z flagami, bo zaszczytu znalezienia sie w otoczeniu głowy państwa to juz nie dostąpiłaś. Chyba,że zaraz
Zosia
Chyba,że zaraz opublikujesz relację, w której dolepisz sie w photoshopie gdzies w jego tle? Publicznie tez głosisz,że zaprosił cię tam szef kancelarii Pana A.D. Tylko czy osobę z zarzutami prokuratorskimi ktokolwiek i gdziekolwiek by zapraszał? Nie sądzę. Asiu, czekamy na zdjecia głową koscioła...i koniecznie dołącz zdjecie zaproszenia.
Obserwator
Kiedy to szaleństwo z Asiunią się skończy?Kobieto ogarnij się i wstydu oszczędź ,Asi coś się w główce poprzeztawiało i wydaje jej się że nadal gra pierwsze skrzypce,tylko smród się za nią ciągnie jak za wojskiem.Omotała paru starych pryków i bryluje,ale smród ciągnie się za nią jak za ruskim wojskiem.Pan Opryszczka z Oddziału musiał bardzo się zasymilować z Asią bo całą gębę ma pokiereszowaną,taki z niego kozak,pewnie coś mu obiecała ,przecież tyle może ,jest nie do ruszenia
Prawda
Wyjaśniam. Zawiadomienie jest po to żeby wykazać, że nic nie zaszło i udowodnić, że wszystko jest w porządku. Zapominacie z jaką partią macie odczynienia i kto rządzi prokuraturą?
Do Prawdy
Do Prawdy Święta Prawda. Asia cały czas głośno się chwali, że ma mogłaby ukraść księżyc, a i tak jej nikt nic nie zrobi. Nieprawidłowości, których sie dopuściła dotknęły jednak ponad 800 pracowników w OR KRUS w Warszawie a plus ich rodziny ...to już będzie kilka tysięcy wyborców, których PiS właśnie stracił. W nagrodę za dobre sprawowanie Asia rusza w trasę po festiwalach kół gospodyń wiejskich, które mają odbywać się w każdym powiecie. Razem z zastępcą kierownika prewencji w OR KRUS mają promować Panią Senator i oczywiście też siebie. Pani Mario, czy to co mówi Asia jest PRAWDĄ??? Czy tak jak zwykle, tylko jej pobożnym życzeniem???
Pracownik
Jeśli chodzi o Panią Marię ,to bardzo dziwię się że pozwala szargać swoje imię przez Asiunie.Działa z zastępcą kierownika rehabilitacji i objeżdża wszystkie odpusty i festyny bo tak się utożsamia ze wsią,może ktoś niemądry uwierzy w jej intencje.Chyba działa jak narkotyk skoro nadal robi co chce i promuje swoją osóbę,a wszyscy z wiadomej partii przyglądają się z boku i po cichu wspierają .Wstyd że takie osoby działają w przestrzeni publicznej ,są bez honoru
basia
To sa osoby bez honoru, bez ambicji, za takie czyny powinna prokuratura wziąć sie , a sąd powinien surowo ukarać i dać przykład ze prawo w Polsce istnieje. Jednak tamte czasy były inne.Też coś się działo ale nie do tego stopnia co obecnie. Za łeb ją i pokazać drogę wyjścia.
Pis
Jeszcze niedawno sąd i prokuratura były niezależne. Teraz w tym zakresie mamy powrót do starych czasów. Winni mogą okazać się niewinni a niewinni winnymi wg zamówienia partii. Po to są potrzebne własne sądy i własna prokuratura. Pokrzywdzeni? To tylko frajerzy, którzy wierzą w sprawiedliwość głoszoną przez TVP z tej samej partii. Następnym razem jak ktoś tak nazwie swoją partię trzeba się zastanowić dla czego musiał tak ją nazwać.Pewnie dla tego, że z nazwą nie będzie miała nic wspólnego.
Asiunia
Tupeciara Bala znów strzela selfiaki z działaczami na konwencji partii,kto ją tam zaprosił,to trzeba mieć tupet,przecież nic złego nie zrobiła,jest niewinna i czysta jak łza.Uśmiech od ucha do ucha ,ciekawe czy też tak wesoło jest jej kierownikom bo sąd ich zaprasza na rozmówę,ale dlaczego Asiuni jeszcze nie?Powinna być już dawno wywalona na zbity pysk,a ona nadal bryluje i działa,do kiedy to dziadostwo będzie się tak pasowało.
WPU
alfonsjo oldboy
Żenua
Nie szkalujcie pisowscy Joanny Bali, bo kompromitujecie się będąc przy Sobczaku, Zarembie i Sobieskim. Joanna jest poważnym politykiem na Mazowszu, ma wiele swoich koleżanek w PiS na Mazowszu, które razem się wspierają. Staracie się ją wywalić z wyszkowskiego PiS ale ma ona dobre wsparcie. Ma też inne rozwiązanie, może wspólnie z Czartoryskim i Andrzejewskim budować Republikanów Bielana, które też wchodzi w listy PiS na Mazowszu. Ogarnijcie się. Tu prokuratura nie ma nic do roboty bo argumenty innej ekipy, która przejęła KRUS są dęte a tendencja, że nie ma osób reprezentujących nasz powiat na Mazowszu zawstydzająca.
KGP
Reprezentanci winni być godni

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Magazyn za płotem niemile widziany. Mieszkańcy Lucynowa protestują
Niech gmina stawia magazyny obok domu Burmistrza. O swoja rodzinę umie zadbać, a niedogodności mieszkańców ma gdzieś. Liczy się kasa, nie człowiek
Mieszkanka Wyszkowa
Krakowski rzeźbiarz zaprojektuje wiewiórki
To słowa rzeźbiarza?
C
Krakowski rzeźbiarz zaprojektuje wiewiórki
Plebejski stosunek Wyszkowian jest taki sam jak reszty mieszkańców tego kraju. Bytowanie ze sztuką nie jest im do życia potrzebne. Ile za takie wiewiórki można by zasiłków wypłacić, a ile piwa kupić prawda. Każda taka inwestycja będzie pobudzała malkontentów, ale jest potrzebna. Każda, w każdej formie. Ona przetrwa, nie zostanie przejedzona, ani przepita. Zostanie dla pokoleń bardziej świadomych obywateli tego miasta
Na plus

REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

4
Poniedziałek
Lipiec 2022
Lipiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
27282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
imieniny:
Aureli, Malwiny, Zygfryda

REKLAMA