REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

Burmistrz odmawia, radni dalej pytają

Miasto

Klub Radnych "Masz Wybór" nie odpuszcza w sprawie umorzeń podatkowych, jakich dokonał burmistrz Wyszkowa za 2020 rok. "Ze względu na istotne znaczenie dla gminy kwestii umorzeń podatkowych wnosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane dotychczas pytania, jak i dodatkowe, które zrodziły się po zapoznaniu się z odmową odpowiedzi" - piszą w interpelacji do przewodniczącej Rady Miejskiej.

REKLAMA

11 czerwca Klub Radnych Rady Miejskiej w Wyszkowie "Masz Wybór" złożył w Urzędzie Miejskim zapytanie dotyczące umorzeń podatkowych za rok 2020. Radnych Monikę Bieżuńską, Bogdana Osika i Adama Szczerbę interesowała kwestia "najwyższej wartość umorzenia na kwotę 264 347 zł (odsetki 113 zł.) dotyczego pojedynczego podmiotu - Dariusza Kuleszy". W związku z tym zadali następujące pytania:

1. Czy umorzenie dotyczy osoby prywatnej czy podmiotu gospodarczego? Jeśli podmiotu gospodarczego, to jaka jest pełna nazwa podmiotu?

2. Czego dotyczy kwota umorzenia?

3. Z czego wynika tak znacząca różnica w wysokości umorzenia dla wskazanego podmiotu w porównaniu z innymi podmiotami znajdującymi się na liście (kwota 55!!! razy większa niż średnia dla pozostałych podmiotów - nie wliczając instytucji publicznych)?

4. Jakie było uzasadnienie dla umorzenia złożone przez Wnioskodawcę?

5. Jakie jest pełne uzasadnienie dokonania umorzenia?

6. Dlaczego w przypadku powyższej kwoty nie zostało zastosowane rozłożenie na raty lub odroczenie w czasie jej spłaty - z przedstawionego zestawienia wynika, że taka jest praktyka dla innych podmiotów zalegających duże kwoty (np. rozłożenie na raty kwoty 230 632.17 zł dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”)?

7. Dodatkowo prosimy o informację, czy wskazany podmiot prowadzi działalność gospodarczą przy nowo budowanej ulicy w dzielnicy przemysłowej (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemysłowej w Wyszkowie od skrzyżowania z ul. Leśną” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego)?".

Odmowa zamiast odpowiedzi

25 czerwca radni otrzymali od burmistrza pismo.

- Nie zawierało ono odpowiedzi na zadane pytania, a jedynie odmowę odpowiedzi - mówią radni.

Burmistrz zasłonił się tajemnicą skarbową lub argumentował, że niektóre pytania nie stanowią informacji publicznej. Radni "Masz Wybór" nie są usatysfakcjonownai tą odpowiedzią. Dlatego przygotowali interpelację, którą skierowali do przewodniczącej Rady Miejskiej Elżbiety Piórkowskiej. 

- Ze względu na istotne znaczenie dla gminy kwestii umorzeń podatkowych wnosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane w zapytaniu z dnia 11.06.2021 pytania, jak i dodatkowe, które zrodziły się po zapoznaniu się z odmową odpowiedzi - napisali.

Jakie uzasadnienie?

Radni pytają:

- Na jakiej podstawie Burmistrz powołuje się na tajemnicę skarbową, skoro zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.: „Zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości (...) f) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia”, a dodatkowo art. 37 ust. 2 tejże uchwały mówi, że „podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej”? 

W swoim wcześniejszym zapytaniu radni wnosili o pełne uzasadnienie dokonania umorzenia, gdyż nie znalazło się ono w opublikowanym przez burmistrza wykazie umorzeń.

- We wspomnianym wykazie dostępna jest tylko informacja „Umorzenie - ważny interes podatnika”. Zgodnie z wyrokiem wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), „ważny interes podatnika, to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku". Biorąc pod uwagę wysokość umorzenia, jak i informacje docierające ze strony mieszkańców dotyczące omawianego podmiotu (m.in. nowe inwestycje poczynione przez podmiot w ostatnim czasie), prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku umorzenia, zostały zachowane przesłanki wynikające z przytoczonego wyroku NSA? - pytają radni o powody umorzenia blisko ćwierćmiliona złotych podatku.

Zdziwieni, bo nie pytali

Zdziwienie radnych wywołała ta część odpowiedzi burmistrza, w której odnosi się do pytań, których oni nie zadali. Jak możemy się domyślać, odpowiedź ta dotyczy pytań zadanych burmistrzowi przez naszą redakcję w tej samej sprawie.

- W piśmie otrzymanym przez Klub Radnych, Burmistrz odmawia odpowiedzi na pytanie: „Jaką część podatku od środków transportu stanowi umorzona kwota?”. Jesteśmy zdziwieni takim stwierdzeniem, gdyż w naszym piśmie nie pojawiło się takie pytanie. Czy mimo odmowy odpowiedzi mamy rozumieć, że umorzenie dotyczyło podatku od środków transportu? Czy umorzenie dotyczyło też innych podatków lokalnych? - pytają radni. - Burmistrz odmawia także odpowiedzi na pytanie: „Czy niewystarczającą pomocą dla w/w podmiotu było wybudowanie przez gminę drogi dojazdowej do planowanej siedziby firmy w dzielnicy przemysłowej” - ponownie jesteśmy zdziwieni takim stwierdzeniem, gdyż w naszym piśmie nie pojawiło się takie pytanie. Czy w związku z powyższym stwierdzeniem mamy rozumieć, że gmina buduje drogę dojazdową do planowanej siedziby firmy omawianego podmiotu?

Firma czy osoba? 

Odmawiając odpowiedzi na część pytań, burmistrz argumentował, że kwestie poruszane w tych pytaniach nie stanowią informacji publicznej.

- Czemu Burmistrz powołuje się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, skoro jako Klub Radnych wystąpiliśmy z zapytaniem w innym trybie (na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym)? Ustawa ta nadaje radnym dodatkowe uprawnienia w zakresie kontroli, dotyczące zadawania pytań i obowiązku udzielenia odpowiedzi, a zadane pytania stanowią istotną informację w przedmiotowej sprawie - zastanawiają się radni z klubu "Masz Wybór".

Gdy radni próbowali ustalić, czy umorzenie kwoty ponad 264 tys. zł dotyczyło podmiotu gospodarczego czy osoby prywatnej Dariusza Kuleszy, w piśmie od burmistrza pojawiło się takie stwierdzenie: „Należy zauważyć, że nie należy do zadań gminy ustalanie miejsc prowadzenia działalności przez podmioty prywatne. Dane te można pozyskać z ogólnodostępnych rejestrów publicznych tj. KRS, CEIDG”

- W związku z tym ponownie zwracamy się z wnioskiem o wskazanie pełnej nazwy podmiotu tak, by można było uzyskać dane z przytoczonych ogólnodostępnych rejestrów. Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, że zgodnie z art. 7a Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „Dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadzą ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym”, stąd prosimy o wskazanie czy wskazany podmiot posiada nieruchomości przy nowo budowanej ulicy w dzielnicy przemysłowej (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi publicznej w dzielnicy przemysłowej w Wyszkowie od skrzyżowania z ul. Leśną” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego)? - piszą radni.

Ich zdaniem, jest to istotna informacja, niezbędna do ustalenia skali pomocy publicznej dla podatnika - Dariusza Kuleszy.

Pismo do przewodniczącej Rady Miejskiej zostało złożone przez "Masz Wybór" 6 lipca. Gdy uzyskają oni odpowiedź, wrócimy do tematu.

Pełna lista umorzeń podatkowych za 2020 rok w gminie Wyszków dostępna jest TUTAJ

 

REKLAMA
Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

fakty
Brylanty Polskiej Gospodarki 2019 Transportu i Spedycji Spośród 56 456 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2020 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2019 uzyskało 692 firm transportu i spedycji, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł. Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość rynkowa firmy w marcu 2019 r. w mln zł 145 DAR-POL Dariusz Kulesza Ochudno 63
no tak
bilans sporządzony na dzień 2016.12.31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 792 933,54 zł 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2016.01.01 roku do 2016.12.31 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 487 054,34 zł 1. bilans sporządzony na dzień 2017-12-31 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32 982 806,46 zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 2017-01-01 roku do 2017-12-31 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6 048 843,66 zł, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2019 VI. Zysk (strata) netto 7 595 984,50
gdzie powstaną odkryte (ukryte) baseny?
„Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą, powinien zważać na wysokość dochodów, obciążenia oraz zabezpieczyć środki na ten cel. Niemożliwe jest umarzanie przez organ podatkowy kolejnych rat podatku firmie przynoszącej zyski. Byłoby to bowiem kredytowanie działalności gospodarczej przez Skarb Państwa" (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 7.05.2009 r., I SA/Ol 157/09).
Pomocna dłoń
Myślę, że przy takich zyskach rocznych i kapitale, przedsiębiorca, który uzyskał umorzenie, miałby bardzo poważne kłopoty z zachowaniem płynności finansowej bez pomocy burmistrza.
do pomocna dłoń
Ty sobie żartujesz, czy tak na serio?
sowa
Są już oświadczenia majątkowe radnych rady miejskiej, urzędników urzędu miejskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych a wśród nich "cud" oświadczenie majątkowej byłej naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego. Żeby nie było.... powiatowych też już są. Bo zawsze chodzi o pieniądze.........
Jaja
Widzieliście już odpowiedź na zapytanie Klubu Masz Wybór??? https://www.facebook.com/krmaszwybor/ To jakieś jaja. Mam nadzieję, że nie odpuszczą.

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Fontanny do likwidacji
Ich wszystko przerasta, dlatego ta mieścina wygląda jak karykatura miasta, brzydkie bloki, betonowe place, zero ładu urbanistycznego. Jedyny plus to Rybienko i świeże powietrze (w lecie, jak nie palą śmieci w piecach).
ABC
"Zamiast bazgrać po budynkach..."
"bazgrać" cóż za urzędniczy język
Bolo
Fontanny do likwidacji
teraz jest śmietnik to może już lepiej niech zrobią kwietnik, tylko koniecznie kolorowy!
Kali
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

23
Piątek
Lipiec 2021
Lipiec
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
imieniny:
Sławy, Sławosza, Żżelisławy

REKLAMA

pl.jooble.org