REKLAMA
AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

"Należy odmówić udostępnienia informacji". Burmistrz na pytania o umorzenia podatkowe

Miasto

Nie dowiemy się, jakie było uzasadnienie umorzenia przez burmistrza Wyszkowa najwyższej kwoty podatku za 2020 rok podatnikowi Dariuszowi Kuleszy. Burmistrz argumentuje, że dane te objęte są tajemnicą skarbową. Na pytanie, czy gmina nie mogła zastosować w tym przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty podatku, Grzegorz Nowosielski odpowiada natomiast, że nie stanowi to informacji publicznej i także odmawia udzielenia wyjaśnień.

REKLAMA

W połowie czerwca Klub Radnych "Masz Wybór" skierował interpelację w sprawie umorzeń podatkowych, jakich dokonał burmistrz Wyszkowa za 2020 rok. Radnych konkretnie interesowała decyzja dotycząca najwyższej wartości umorzenia, na kwotę 264 tys. 347 zł, względem Dariusza Kuleszy. W związku z tym, że nasza redakcja także otrzymywała pytania od Czytelników o uzasadnienie tego umorzenia, niezależnie skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego zapytanie w tej sprawie. Nasi Czytelnicy zgłaszali bowiem następujące wątpliwości i zastrzeżenia do tej konkretnej decyzji burmistrza.

"To woła o pomstę do nieba"

"Dziwi mnie umorzenie podatku od środków transportu dla Dariusza Kuleszy, ponad 264 tys zł. Czemu mnie to irytuje? Sam mam firmę transportową (znacznie mniejszą) i kiedyś pytałem, czy jest możliwość umorzenia podatku. Otrzymałem odpowiedź, że nie, chyba że jest ku temu jakaś podstawa, tzn. trudna sytuacja finansowa, którą trzeba udokumentować. Nie rozumiem jednego, ja nie chciałem się w to bawić, bo wiedziałem, że nie otrzymam umorzenia np. dlatego, że miałem dochód czyli firma nie miała straty, ale czemu burmistrz umarza cały praktycznie podatek drogowy tej firmie, czy firma ta miała stratę w 2020 roku? To za co kupili kilkanaście ciągników siodłowych w tym roku? Ja do Dariusza Kuleszy nic nie mam tylko widzę co wyprawia burmistrz, to woła o pomstę do nieba. Cięcia w różnych placówkach, brak pieniędzy na dbanie o zieleń w Wyszkowie, a burmistrz umarza 264 tys. zł... Może warto się zainteresować tym, bo nie tylko mnie oburza postawa burmistrza - na jakiej podstawie są takie umorzenia, niech wyjaśni to?" - napisał jeden z naszych Czytelników.

I kolejny głos mieszkańca w tej sprawie:

"Całkiem niedawno mogliśmy przeczytać (czytaj TUTAJ), że miasto zamierza wybudować na swój (nasz) koszt drogę dojazdową do nowej siedziby przedsiębiorcy. Pan Naczelnik bardzo logicznie argumentował, że dzięki przeprowadzce tegoż przedsiębiorcy do Wyszkowa, miasto zyska w postaci wpływów podatkowych.

- Mamy świadomość, że 400 tys. zł to nie jest mało za 150-metrowy odcinek drogi, ale tabor kilkuset samochodów, a napewno ponad stu, zostanie zarejestrowany w Wyszkowie, co też oznacza wpływy z podatku - dodał wówczas naczelnik wydziału inwestycji Adam Mróz.

I nie byłoby to głupie rozumowanie, gdyby nie fakt, że temu samemu przedsiębiorcy i jego synowi umorzono właśnie 264 tys. 347 zł i 5 878 zł podatku. Gdzie tu sens i logika? Co na to inni restauratorzy (to akurat marginalny biznes owego przedsiębiorcy), właściciele siłowni, salonów kosmetycznych i fryzjerskich, których biznesy były najbardziej narażone na ograniczenia? Dla nich akurat umorzenie podatku to mogłaby być kwestia przetrwania, a nie nieznacznego uszczuplenia zysków. Nad przyzwoitością przedsiębiorcy i zdrowym rozsądkiem władz miasta chyba nawet nie warto dyskutować...".

Wobec takich wątpliwości, zwróciliśmy się do burmistrza z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o umorzeniu podatku Dariuszowi Kuleszy.

Odpowiedź burmistrza

"Burmistrz Wyszkowa odmawia udzielenia informacji publicznej w części dotyczącej następujących pytań:

1. uzasadnienie decyzji o umorzeniu podatków;
2. informacja, czy dany podmiot uzyskał umorzenie jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna;
3. czy umorzona kwota stanowi całość podatku za 2020 rok czy tylko jakąś jego część?

Uzasadnienie

W dniu 10.06.2021 roku do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek od redakcji TUBA WYSZKOWA z siedzibą w Wyszkowie o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie umorzeń podatkowych za 2020 rok następującym podmiotom: Dariusz Kulesza - 264.347,00 zł + odsetki 113,00 zł Jakub Kulesza - 5.878,00 zł + odsetki 15,00 zł. Organ ustalił, że wnioskowana informacja ma charakter publiczny i znajduje się w posiadaniu tutejszego organu. Zgodnie z art. 1 ust.1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast w myśl art.5 ust.1 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jedną z takich tajemnic jest tajemnica skarbowa, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) - zwanej dalej: o.p. Wskazany w zdaniu poprzednim przepis precyzuje, jakie informacje i dokumenty są objęte tajemnicą skarbową. Natomiast art. 298 i 299 o.p. zawiera katalog podmiotów, którym mogą być odpowiednio: udostępnione akta objęte tajemnicą skarbową oraz które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych.

Należy mieć na uwadze, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie mogą być ujawnione indywidualne dane podatnika, płatnika, inkasenta znajdujące się w posiadaniu organu podatkowego. Takie dane można ujawnić tylko od strony zbiorczej. Nie mogą być też ujawnione dane zawarte w rozstrzygnięciu organu podatkowego w sprawie indywidualnego wymiaru podatku przez konkretnego  podatnika, a nawet dane dotyczące  numerów poszczególnych spraw podatkowych, dat wszczęcia i zakończenia indywidualnych postępowań podatkowych, gdyż są one danymi, o których mowa w art.293 § 2 o.p. i stanowią również tajemnicę skarbową (zob. wyrok WSA w Opolu z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt li SA/Op 52/13).

Zauważyć trzeba, że tajemnica skarbowa jest szczególnym rodzajem tajemnicy, której granice muszą być zakreślone szeroko. Z opodatkowaniem związane są bowiem zjawiska gospodarcze, a niejednokrotnie wiąże się ono z indywidualnymi przejawami życia jednostki, co wymaga ścisłego przestrzegania zawodowej dyskrecji dotyczącej wszelkich informacji, jakie pozyskiwane są dla potrzeb organu podatkowego. Z uwagi na powyższe brak jest możliwości udzielenia informacji podmiotom niewymienionym w art. 298 oraz art. 299 o.p. i niebędącym stroną postępowania informacji objętych tajemnicą skarbową. Ponadto wskazać należy, że dane zawarte w rozstrzygnięciu organu podatkowego w sprawie indywidualnego wymiaru podatku przez konkretnego podatnika stanowi tajemnicę skarbową i w trybie przepisów u.d.i.p. mogą być ujawnione jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast  udzielane żadne informacje indywidualne.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2020 roku (sygn. akt 1844/ 18) stwierdził, że "Tajemnicę skarbową stanowi wyłączenie jawności indywidualnych danych zawartych we wszelkich dokumentach, jakie podatnik, płatnik, inkasent składa organowi podatkowemu, a także jakie znajdują się w dokumentach tego organu lub pozyskanych przez organ informacji na temat tych  danych. Dane objęte tajemnica skarbową dotyczą w zasadzie pełnej treści dokumentów składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. Obejmują one bowiem zawsze dane odnoszące się do danego podmiotu (w tym sensie są da nymi indywidualnymi) i dotyczą źródeł i wysokości osiąga nych przychodów oraz rodzajów i wysokości poniesionych wydatków, a także zapłaconych zaliczek na podatek. Dane te obejmują również określenie danych osobowych podatnika - imiona i nazwisko, nazwisko rodowe,'imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub miejsce zatrudnienia, numer ewidencyjny (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP), stan cywilny), osoby pozostające na utrzymaniu podatnika, dane dotyczące spadkodawcy, zapisodawcy, pożyczkodawcy. Itp. W doktrynie podkreśla się, że "zakres tajemnicy skarbowej jest bardzo szeroki". Nadto wskazuje się, że w art. 293 o.p. uregulowano zakres przedmiotowy tajemnicy skarbowej. Obejmuje ona wszystkie indywidualne dane zawarte we wszelkich dokumentach składanych przez podatników, płatników i inkasentów. Takie brzmienie art. 293 o.p. oznacza, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, nie mogą być natomiast udzielane żadne informacje indywidualne.

Zgodnie z art. 294 §1 o.p. do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązany jest również adresat analizowanego wniosku o udostępnienie informacj i publicznej. Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10.06.2021 r . zawiera pytania, na które odpowiedzi są objęte tajemnicą skarbową. Ze względu na ten fakt zasadnym jest odmowa udzielenia informacji publicznej w zakresie następujących pytań:

1. uzasadnienie decyzji o umorzeniu podatków;
2. informacja, czy dany podmiot uzyskał umorzenie jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna;
3. czy umorzona kwota stanow i całość podatku za 2020 rok czy tylko jakąś jego część?".

Dlaczego nie raty?

Burmistrzowi zadaliśmy również pytania dotyczące możliwości zastosowania innego rodzaju - niż umorzenie podatku - ulgi dla tego przedsiębiorcy: 

1. Czy gmina nie mogła zastosować w tym przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia spłaty podatku?
2. Czy niewystarczającą pomocą dla wymienionych we wniosku podatników było wybudowanie przez gminę w ostatnim czasie drogi dojazdowej do planowanej siedziby firmy w dzielnicy przemysłowej?

Także na te pytania nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Burmistrz uzasadnia, że odpowiedzi w części dotyczącej powyższych pytań "nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2176}".

Radni też się nie dowiedzą

Odpowiedź, jaką otrzymali od burmistrza na swoje pytania radni Bogdan Osik, Adam Szczerba i Monika Bieżuńska z Klubu "Masz Wybór" jest bardziej lakoniczna, ale sprowadza się do tego samego - odmowy udzielenia informacji z uwagi na tajemnicę skarbową. Natomiast pytania o to, "z czego wynika tak wysoka kwota umorzenia podatku względem jednego podmiotu w porównaniu z innymi podatnikami, czy nie można było zastosować rozłożenia spłaty podatku na raty", zdaniem burmistrza nie stanowią informacji publicznej.    

Pełna lista umorzeń podatkowych za 2020 rok w gminie Wyszków dostępna jest TUTAJ

 

REKLAMA

Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

Wyszkowianka
Kiedy ludzie ogarną, ze nowosielski jest do wymiany!? Złodziej, krętacz i w d...e ma nas wszystkich . Ważne żeby sam się dorobił razem z cała świta. Elą, edzią , Anetka, lesiem,Mariuszkiem - banda ...... Tak będzie bo on tak chce i tak zdecydował. Co to za burmistrz... Uciekać tylko z tego miasta bo to przechodzi ludzkie pojęcie co tu się dzieje
UKŁAD
Zawiadomienie do CBA. Marnotrawienie środków publicznych przez urzędnika państwowego. Katalog naruszeń został wskazany w przepisach art. 5–18c ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z ustawą za naruszenie dyscypliny uznać należy nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych,
Aa
Radni mogą napisać doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a wówczas Burmistrz musi udostępnić dokumentację
rafik
CBA !!!!!!!!!!!!!!!!!
informacja publiczna
MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 24 grudnia 2020 r.Nr 251 (6141) , Poz. 74541. DAR-POL Dariusz Kulesza w Wyszkowie. [BMSiG-70449/2020]SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2019: DAR-POL” Dariusz Kulesza, z siedzibą: Ochudno 11, 07-200 Wyszków, które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego; bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44 983 224,37 złotych; rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zysk brutto (netto) w wysokości 7 595 984,50 złotych. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla „DAR-POL” Dariusz Kulesza Zwracamy uwagę na punkt IX w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego o zagrożeniu z tytułu pandemii koronawirusa i jej wpływ na aktualną sytuację Firmy w 2020 roku. W ocenie Kierownika „DAR-POL” Dariu-sza Kuleszy, nie nastąpiło dalsze pogorszenie rentowności i płynności Firmy, i nie
informacja publiczna c.d.
Zwracamy uwagę na punkt IX w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego o zagrożeniu z tytułu pandemii koronawirusa i jej wpływ na aktualną sytuację Firmy w 2020 roku. W ocenie Kierownika „DAR-POL” Dariu-sza Kuleszy, nie nastąpiło dalsze pogorszenie rentowności i płynności Firmy, i nie stanowi obecnie zagrożenia kontynuacji działalności gospodarczej. Na dzień wydania sprawozdania z badania nie odnotowano dalszych negatywnych skutków dla jednostki związanych z wpływem pandemii koronawirusa, które mogą wpłynąć na zdolność jednostki badanej do kontynuacji działalności, i które powodowałyby korekty w badanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. P.S. ok. 300 tys. trzeba wydać na kampanię wyborcza, aby dostać się w sejmowe ławy….
gość
Radny powinien teraz wystąpić do NIK, bo ta instytucja ma prawo sprawdzić takie umorzenie.
Trp
To się nie nadaje do zadawania pytan tylko do powiadomienia odpowiednich służb
Panie Szczerba, Osik, Pani Moniko, Pani Elwiro
Apeluję do Was, nie pozostawiajcie tej sprawy, nie bądźcie obojętni. Kto, jak nie Wy - opozycja, trójka gniewnych, która już nie raz pokazała, że warto reagować, mimo wielu nieprzychylnych głosów.
Wkurwiony
,,Zenek potrzebuje etatu w PGR jako mechanizator ,,A ile ma zarabiać ,,,,No tyle ile ci umoze podatku,,Kurwa Mac ostatnia szansa żeby tego złodzieja czarnuchy wywlekli z UM ...
rafik
Jakby było wszystko zgodne z przepisami to Grzesio nie unikał odpowiedzi
Burmistrzunio
Witam, tu Grześ, nie gniewajcie się, ale mój kolega- też Grześ- ma ostatnią kadencję. Musi działać jak najwięcej, kiedy jak nie teraz. Jego koleszka Daro to ubogi człowiek, tak jak mój kolega Grześ. Muszą się wspierać. Nasz Wyszków stać na ich utrzymanie, więc o co chodzi? Szkoda, że to już ostatnia kadencja, jeszcze tyle jest do wzięcia
Wyborca
Pewnie przez przypadek wielu przeszkadza burmistrz który i może nie wszystko robi do końca z prawem ale widać szybki i skuteczny rozwój miasta. A nie przeszkadzają władze rządowe kradnące z wielkim rozmachem i marnujące szanse rozwoju kraju na głupoty. Pisowski złodziej nie przeszkadza
WWY
Więc wszyscy bierzemy przykład z Pana burmistrza -po co przestrzegać prawo jak on może to i reszta ?.Wolna Amerykanka.!!A może wystarczy być uczciwym i przyzwoitym człowiekiem ,awszczegulnosci urzędnik na służbie obywateli -czysty jak zona Cezara.
stefo
jak wiadomo burmistrz ma korzenie pisowskie
stefo
jak napisano wyzej transport sie oplaca
Obywatel
Naród wybrał, naród ma. O co ten krzyk? Tosz to ostatnia.... kadencja.... więcej okazji nie będzie...
WWY
Jak to ostatnia kadencja?. A sejm ,a senat ,a Bruksela.Tam są możliwości i najważniejsze IMMUNITET.Bo jak któremus kamratowi noga się powinie i coś chlapnie o dawnych walkach ,to sami wiecie gdzie Grzesia będzie można pocałować.
Płacący podatki
Samochody pana Kileszy w większości w leasingu i podatki płacone tam gdzie girma leasingowa ma zarwjeateowaną siedzibę lub oddział. Tak więc pan Mróz się myli że podatki będą zapłacone w Wyszkowie
Do płacący podatki
Bzdury piszesz.
Płacący podatki
Skoro piszę bzdury to ile samochodów ma pan Kulesza na nr WWY
Do płacący podatki
A od kiedy podatki są płacone w miejscu zarejestrowania firmy leasingowej, z której przedsiębiorca leasinguje flotę?
do Do płacący podatki
o jakiej zapłacie piszesz? czy masz na myśli te umorzone podatki?

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

"Stan kryzysowy" w szpitalu. SOR bez obsady, bo pielęgniarki już nie dają rady
To jest dopiero początek braków kadrowych, jak od marca będą obowiązkowe szczepienia medyków to dopiero zacznie się armagedon, to się L4 zaczną sypać, Byyrawo Dodek
QQRYQ
"Stan kryzysowy" w szpitalu. SOR bez obsady, bo pielęgniarki już nie dają rady
Zamiast płacić misiewiczom i pociotkom znajomych powinni dobrze zapłacić pielęgniarkom a my od tego jesteśmy żeby tak było. Ale jak ma ktoś to zrozumieć jeśli w radzie nadzorczej jest sklepowa która nie zna się jest w radzie szpitala i jest prezesem i została nim bez wiedzy i konkursu. W tej sytuacji pielęgniarki powinny być burmistrzami. Ten świat stoi na głowie za tego rządu.
T
"Stan kryzysowy" w szpitalu. SOR bez obsady, bo pielęgniarki już nie dają rady
Może to tylko mi się wydaje... Ale tych 35 covidowych pacjentów którzy poszli na oddział to nie tak, że od razu tam się znaleźli. Na jaki oddział by się nie trafiało to raczej przez izbę przyjęć albo przez oddział ratunkowy, nigdy inaczej. Chyba, że od razu idą na oddział wewnętrzny, to co innego i roszczenia pielęgniarek są niezasadne. W innym przypadku to ktoś się chyba tymi 35 osobami najpierw zajął. I raczej się nie bał.
Grigorij
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

7
Wtorek
Grudzień 2021
Grudzień
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
2930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
imieniny:
Agaty, Dalii, Sobiesława

REKLAMA

pl.jooble.org