REKLAMA

AKTUALNOŚCIMiastoPowiatSportRozrywkaNaukaTurystykaNa SygnaleKącik PrasowyKulturaPrzetargi i komunikatyWybory

"Nie kosztem zdrowia i życia ludzi". Negatywnie o linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów

Powiat

"Budowa na terenie gminy Długosiodło linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów doprowadzi do dewastacji środowiska przyrodniczego (...). Inwestycja budzi duży niepokój społeczny i powoduje protesty mieszkańców, co będzie generować negatywne skutki w rozwoju gminy. Istnieje szereg negatywnych aspektów dla mieszkańców, środowiska i przyszłości gminy Długosiodło. Inwestycje przeznaczone dla ludzi nie mogą być prowadzone kosztem narażenia ich zdrowia i życia" - uważa wójt Stanisław Jastrzębski, który negatywnie zaopiniował lokalizację linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów na terenie gminy Długosiodło. Jego stanowisko znalazło poparcie także Zarządu Powiatu Wyszkowskiego.

Galeria zdjęć


REKLAMA

W grudniu 2020 r., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wystąpiły do wójta gminy Długosiodło o zaopiniowanie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów (etap II)”. Z dokumentacji wynika, że inwestycja przebiegać będzie przez teren administracyjny gminy Długosiodło, od południowej granicy przez centralną część do północnej granicy, w następujących obrębach: 0030 Sieczychy, 0040 Zygmuntowo, 0034 Stasin, 0029 Przetycz Włościańska, 0004 Budy Przetycz, 0006 Chrzczanka Folwark, 0007 Chrzczanka Włościańska, 0039 Znamiączki, 0011 Grądy Szlacheckie. PSE wybrały do realizacji widoczny na powyższej mapce wariant B. Wójt Stanisław Jastrzębski negatywnie wypowiedział się na temat planowanego przebiegu linii, który - jego zdaniem - jest niekorzystny dla gminy Długosioodło. 

***

Jak czytamy w uzasadnieniu negatywnej opinii wójta gminy Długosiodło, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło (...) inwestycja w miejscowościach takich jak: Budy Przetycz (działka ewidencyjna nr 84 z obrębu 0004 Budy Przetycz) i Chrzczanka Folwark (działka ewidencyjna nr 2/2 z obrębu 0006 Chrzczanka Folwark oraz działka ewidencyjna nr 161 z obrębu 0006 Chrzczanka Folwark, która częściowo będzie znajdować się w pasie technologicznym linii 400 kV), zlokalizowana jest na terenach zabudowy zagrodowej i/ lub mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto przebiega zbyt blisko terenów zabudowanych i przeznaczonych pod inwestycje w miejscowościach takich jak: Stasin, Prztycz Włościańska, Budy Przetycz, Stare Bosewo, Chrzczanka Folwark, Znamiączki, Grądy Szlacheckie. Zlokalizowanie przedmiotowej linii elektroenergetycznej 400 kV w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, w tym terenu Zespołu Szkół w Starym Bosewie negatywnie wpłynie na warunki życia.

Wójt podnosi także, że inwestycja przecina drogi gminne oraz drogi powiatowe, w związku z czym mieszkańcy korzystający z tych dróg będą narażeni, co najmniej dwa razy w ciągu doby, na kontakt z najsilniejszym, szkodliwym promieniowaniem w pasie 70 m bezpośrednio pod linią, w którym obowiązuje zakaz budowy budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Należy także wspomnieć - pisze wójt - o negatywnym oddziaływaniu krajobrazowym tej linii na znacznym obszarze gminy, co będzie się wiązać z utratą wartości wielu nieruchomości w jej sąsiedztwie oraz w obszarze, w którym będzie widoczna. Jest to istotne ze względu na charakter gminy, która jest m.in. gminą letniskową, gdzie dużą wagę, zarówno dla mieszkańców jak i osób przebywających tu czasowo, odgrywa przyroda, krajobraz i zdrowe środowisko. Lokalizacja tej linii w dłuższej perspektywie czasu będzie wiec negatywnie wpływać również na budżet gminy, co będzie konsekwencją sukcesywnego odpływu letników z miejsc negatywnego, zarówno pod względem środowiskowym, jak i krajobrazowym, odziaływania ww. inwestycji. Należy zaznaczyć że niepożądany widok może być również przyczyną złego samopoczucia i chorób osób na niego narażonych.

Jak pisze dalej Stanisław Jastrzębski: gmina Długosiodło charakteryzuje się stosunkowo niewielką antropopresją na środowisko naturalne, co bezpośrednio wpływa na jego stan. Wynika to z relatywnie małej ilości terenów zainwestowanych i jednocześnie znacznej powierzchni terenów otwartych. Wśród terenów otwartych duży udział mają tereny mokradeł, bagien i łąk, które ze względu na siedliska cennych gatunków ptaków stały się celem ochrony Natura 2000. Duża część terenów pokryta jest drzewostanem tworząc obszerne siedliska leśne. Krajobraz gminy pomimo nieustannej działalności człowieka wskazuje na ciągłość procesów przyrodniczych i swobodną migrację roślin i zwierząt. Lasy w gminie zajmują 6 587 ha co stanowi 39,3% powierzchni. Dominują tu siedliska boru świeżego i mieszanego świeżego zajmując ponad 70% powierzchni terenów leśnych. Zdecydowanie niższy udział mają pozostałe siedliska leśne. Wśród lasów na terenie gminy Długosiodło występują także te o charakterze ochronnym. Zajmują one powierzchnię ok. 1150,30 ha:

  • lasy wodochronne – zajmują powierzchnię ok. 970,98 ha. Wyznaczone zostały na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Największe ich kompleksy występują w północno-wschodniej części gminy;
  • lasy glebochronne – zajmują powierzchnię zaledwie 45,84 ha. Ich głównym zadaniem jest ochrona gleb przed erozją. Występują na glebach słabych i suchych. Położone są w środkowej i zachodniej części gminy;
  • ostoje zwierząt – stanowią wsparcie w ochronie gatunkowej zwierząt. Zajmują powierzchnie ok. 133,48 ha.

Niezależnie od powyższego, na terenie gminy występują strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową dla bociana czarnego. W gminie występują formy ochrony przyrody takie jak: obszary Natura 2000 (Dolina Dolnej Narwi, Bagno Pulwy, Puszcza Biała), użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Na terenie gminy wyodrębniono 19 użytków ekologicznych.

- Budowa na terenie gminy Długosiodło linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów (etap II) doprowadzi do dewastacji środowiska przyrodniczego z uwagi na konieczność wjechania ciężkiego sprzętu na podmokłe, nisko położone tereny. Jest to teren nieskażony z naturalną roślinnością, o dużej wartości przyrodniczej, będący siedliskiem ptactwa i zwierzyny. Ponadto proponowana inwestycja budzi duży niepokój społeczny i powoduje protesty mieszkańców, co nie sprzyja budowie pozytywnego wizerunku, a co za tym idzie generuje i będzie generować negatywne skutki w rozwoju Gminy, co więcej, wpłynie negatywnie na dotychczasową główną grupę docelową osób poszukujących miejscowości o nieskazitelnym krajobrazie. Istnieje zatem szereg negatywnych aspektów dla mieszkańców, środowiska i przyszłości Gminy Długosiodło. Inwestycje przeznaczone dla ludzi nie mogą być prowadzone kosztem narażenia ich zdrowia i życia - argumentuje wójt Stanisław Jastrzębski.

W związku z powyższymi argumentami negatywnie zaopiniował lokalizację strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej „Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)” na terenie gminy Długosiodło.

***

Sprawą zajmował się Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, do którego Polskie Sieci Elektroenergetyczne także zwróciły się o opinię. Zarząd pozytywnie zaopiniował budowę linii 400 kV Ostrołęka - Stanisławów z zastrzeżeniem, iż na terenie gminy Długosiodło jako mniej uciążliwy dla mieszkańców rekomenduje przebieg linii trasą według proponowanego wcześniej wariantu „A”. Oto, jak uzasadnia swoje stanowisko Zarząd Powiatu:

- We wniosku przedstawiono do zaopiniowania przebieg linii na terenie Powiatu Wyszkowskiego według jednego z dwóch proponowanych wcześniej wariantów tj. wariantu „B”. Na posiedzeniu 30 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Wyszkowskiego zapoznał się przedmiotowym wnioskiem a także z informacjami o wskazaniu przez mieszkańców gminy Długosiodło wariantu „A” jako korzystniejszego przebiegu linii na terenie ich gminy. Informacje te zostały przedstawione w piśmie pani Marzeny Dyl (radnej Rady Powiatu w Wyszkowie) i pana Marka Machnowskiego, skierowanym do inwestora wraz z listą 503 podpisów, a następnie potwierdzone w postanowieniu wójta gminy Długosiodło z dnia 22.12.2020 r., negatywnie opiniującym proponowany przebieg według wariantu „B”. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wyszkowskiego - uznając zarówno strategiczne znaczenie inwestycji, jak i kierując się troską o mieszkańców powiatu - za zasadne uznaje pozytywne zaopiniowanie proponowanego we wniosku przebiegu linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów, jednakże z zastrzeżeniem, iż  na terenie gminy Długosiodło rekomenduje jej przebieg według proponowanego wcześniej wariantu „A” - zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

***

Samorząd Długosiodła od początku sprzeciwiał się przebiegowi linii 400 kV przez teren gminy. Już w czerwcu 2020r. pisaliśmy na ten temat (czytaj TUTAJ). Wójt apelował wówczas o pominięcie terenu gminy Długosiodło przy realizacji inwestycji. Natomiast jeżeli inwestycja koniecznie musi być realizowana przez teren gminy Długosiodło, prosił o przeprowadzenie przez inwestora szerokich konsultacji społecznych. Konsultacje odbyły się, ale jak widać inwestor nie wziął po nich pod uwagę wniosków mieszkańców oraz samorządowców. Inwestycja jest na etapie uzgodnień środowiskowych. 

Opiniowany obecnie etap II budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka - Stanisławów ma umożliwić połączenie z wybudowanym w etapie I odcinkiem linii 400 kV wprowadzonym do SE Wyszków. Zadaniem wykonawcy inwestycji będzie:

  • budowa odcinka dwutorowej linii elektroenergetycznej w gabarycie 400 kV
    od bramek liniowych SE Ostrołęka do bramek liniowych w SE Stanisławów;
  • demontaż wybudowanego w Etapie I odcinka w gabarycie 220 kV od istniejącej linii 220 kV Ostrołęka – Miłosna do odcinka docelowego;
  • demontaż istniejącej linii 220 kV Miłosna – Ostrołęka na odcinku od SE Ostrołęka do SE Stanisławów;

Inwestycja ma być zrealizowana w latach 2018-2023.

REKLAMA

Elwira Czechowska

Udostępnij:


Komentarze

Brak komentarzy...

Zostaw komentarz


POLECANE FIRMY

REKLAMA

OSTATNIE KOMENTARZE

Raport oddziaływania na środowisko jednak potrzebny
Czemu w Wyszkowie śmierdzialo cała noc dymem i dalej śmierdzi?
Wyszków
„Nie kosztem zdrowia i życia ludzi". Dyrektor projektu budowy linii 400 kV odpowiada
P. Godlewski kłamie. Na liście, na której ja też się podpisałam, były podpisy mieszkańców Bud Przetycz, Chrzczanki, Znamiączek i Starego Bosewa. Widać, że nawet nie przejrzał tej listy. Od niektórych domów linia przebiega w odległości kilkudziesięciu metrów. Ode mnie 160m. Ale zgadzam się z poprzednikami, że wszystko już dawno panowie "władza" ustalili i za nic mają protesty ludzi. Na zebraniu nas obrażali i ignorowali, a teraz udają, że odbyli konsultacje. Chyba sami ze sobą...
Mieszkanka gm. Długosiodło
Raport oddziaływania na środowisko jednak potrzebny
zaczyna się to robić ciekawe? skoro nie wydano zgody, to dlaczego zostały pobudowane boksy na przyjmowanie odpadów??? czy istnieją jakieś przepisy budowlane ?czy każdy sobie robi co chce???
anonim
REKLAMA

KALENDARZ WYDARZEŃ

28
Czwartek
Styczeń 2021
Styczeń
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
28293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
imieniny:
Agnieszki, Kariny, Lesława

REKLAMA

pl.jooble.org PRACA